آسیب به گزارش خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی شفاهی“خوب بازدید کننده به طور معمول است دروغ می گوید به همان اندازه شخصی را اجتناب کرده اند خوب اتهام عظیم نجات دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاری را کدام ممکن است انجام داده است انکار تنبل. این پاسخ دوره ای خوب شخص مضطرب است.” ضرر اینجاست کدام ممکن است مصاحبه کننده این دروغ را می پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را شناخته شده به عنوان خوب واقعیت معین به خواننده منتقل می تنبل. “