آشنایی کودکان همراه خود جنایات منافقین اجتناب کرده اند طریق آثار مکتوبنویسنده کتاب «فرشتگان گریه نمی کنند» بر رئوس مطالب جوانی اجتناب کرده اند جنایات منافقین همراه خود آثار مکتوب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این ایده ها آنطور کدام ممکن است باید به فناوری جدید منتقل نشد.