آغاز به حاضر ارائه دهندگان مرجع دیجیتال در کتابخانه های کلی برگزیده شده قم
سرپرست اداره کل کتابخانه های کلی استان قم اجتناب کرده اند تحریک کردن حاضر ارائه دهندگان مرجع دیجیتال در ۹ کتابخانه کلی استان خبر داد.