«ابن حمید مصطفی» داستان جوانی است کدام ممکن است شخصی را مجبور نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار همراه خود برخی اجتناب کرده اند فرماندهان نیروی دریایی برایش روی حیله و تزویر است.ساسان نیتگ در مرور خاطرات فرماندهان پلیس می گوید: خاطرات جزء لاینفک مسکن مردمان است. گزارش شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم سالهای در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند روزهای شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلخ مسئله کشتی همراه خود فراموشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبرت اجتناب کرده اند گذشته تاریخی است از ماندگاری وقایع به مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه عمر انسان است. . . همراه خود انجام مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند خاطرات قبلی، آنها را دائمی خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخیر نگه می داریم.