اجتناب کرده اند سهروردی چه می توان آموخت؟نیمه ششم اجتناب کرده اند سلسله سخنرانی های سهروردی همراه خود عنوان “اجتناب کرده اند سهروردی چه می توان آموخت؟” همراه خود حضور دکتر سیدیحی الثربی روز چهارشنبه ۱۵ فروردین ساعت ۱۵ برگزار تبدیل می شود.