از خاطرات جنگ همسرم استفاده کردم، باید از لشکر بدر می گفتمزهرا فردشاد گفت: گاهی همسرم از خاطرات دوران کودکی خود از جنگ برایم تعریف می کرد. آنقدر تکان دهنده بود که تحت تأثیر او بودم. این باعث شد تا برای نشان دادن زشتی جنگ، رمان من و دوچرخه مامان و بابا را بنویسم. در طول رمان از خاطرات همسرم از جنگ و بعد از جنگ استفاده کردم.