اسرائیلی ها در مک فارلین رسوایی سیاسی کردند.عباس سلیمی نمین: اسرائیلی ها برای این که به آمریکایی ها هشدار دهند که بدون آنها کاری انجام ندهند، کل ماجرای مک فارلین را افشا می کنند و یک شرمساری سیاسی جدی برای آمریکا ایجاد می کنند. آنچه از اطلاعات کتاب برگمان به دست می آوریم گام بعدی آمریکایی هاست.