اشکال نشر را می توان همراه خود افزایش انواع کتاب ها رفع کرداعظم کیانفراز سرپرست انتشارات افراز در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)وی ذکر شد: مشکلات زیادی در صنعت نشر باعث تضعیف نهال صنعت نشر شده است… در ۲ سه سال فعلی به‌ویژه همراه خود وجود همه‌گیری کرونا، متعدد اجتناب کرده اند انتشارات مجبور به تعطیلی شدند. به طور معمول، فرآیند حرکت تنظیم کرده است. اپیدمی کرونا همه امتیازات را خرس تاثیر قرار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه جهانی بر صنعت نشر نیز تاثیر گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بودیم کدام ممکن است فعالان باکلاس در گذشته اجتناب کرده اند سایر بخش‌ها خرس تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌های شدیدی دیدند. اجتناب کرده اند جمله اینکه خانوار ها {در این} شرایط مالی برای امرار معاش اشکال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای باکلاس کمتری بلعیدن تبدیل می شود.

وی افزود: دهه هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد بالا تخلیه کتاب در ایران پس اجتناب کرده اند انقلاب محسوب می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: انواع کتاب ها در دهه هفتاد فوق العاده بیش از حد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۵ به همان اندازه ده هزار مدل رسید؛ در سال های فعلی همراه خود جدا از معدود ناشری کدام ممکن است توانسته اند کتاب را به انواع بیش از حد چاپ شده کنند، به ۷۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به ۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ مدل رسیده است. باند ایران فوق العاده کمتر اجتناب کرده اند باند دهه کنونی بود، با این حال به آگاه مشاوران، انواع کتاب ها چندین برابر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳۰ هزار مدل رسیده است.

وی همراه خود خاص اینکه پیش اجتناب کرده اند این کتاب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ها در جایگاه مناسبی قرار نداشتند، خاطرنشان کرد: همراه خود وجود همه درد ها به نظر می رسد مانند است اعلان در درجه گروه مرتفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوان ها کاهش نیافته است. اپیدمی کرونا فرصتی برای بینندگان زیادی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند کتاب‌های دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی شده است، با این حال اشکال اینجاست کدام ممکن است اگر کتاب در انواع بیش از حد چاپ شود، چرخه تخلیه تنظیم می‌تنبل.

کیان افراز دانستن درباره تأثیر پیشرفت فناوری بر ورزش نشر در ایران ذکر شد: این فناوری به کمک نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب در قالب الکترونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوتی چاپ شده تبدیل می شود. مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است همه اینها کتاب ها در امتداد طرف کتاب های شومیز ساخت می شوند با این حال هویت کتاب همچنان کاغذی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت اجتناب کرده اند کتاب های شومیز است.نویسندگان معروف ویترین بیشتری دارند
کیانوراز همراه خود تاکید بر افزایش زیرساخت های dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه کتاب ذکر شد: فرآیند هایی کدام ممکن است منصفانه نویسنده کتاب شخصی را چاپ شده می تنبل هر دو فناوری جدیدی مشابه صفحه در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبکه مکان طراحی می تنبل اقداماتی موقتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این راه ها تبدیل می شود. ساده برای منصفانه فاصله مقطعی امکان پذیر است.”

وی افزود: کتاب ها باید {در سراسر} ملت dishing out شود، اگرچه کتابخانه ها همه وقت شناخته شده به عنوان محدود بوده اند. نویسندگان پرفروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان ستاره فیلم معمولاً راه حل ها بیشتری دارند. در عین جاری، ناشران خوبی کدام ممکن است اخیر آغاز به کار کرده اند، باید بتوانند وارد استراتژی dishing out شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب شخصی را در اختیار عموم قرار دهند.{در این} ۲ سال منصفانه برگه دولتی نگرفتیم
سهام کدام ممکن است اجتناب کرده اند روی نیاز خلاص شدن از شر تبدیل می شود

وی همراه خود عنایت به رعایت عدالت در dishing out اوراق همراه خود یارانه دولتی بین ناشران، تصریح کرد: در گذشته اجتناب کرده اند اینکه این متن در قالب سامانه ای بین ناشران dishing out شود، نویسنده باید برای اکتسابی اوراق دولتی در سامانه گزارش عنوان می کرد. انتشارات کایان افراز کتاب ها را در انواع به سختی چاپ شده می تنبل، با این حال هر هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر ماه} کتاب های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید چاپ شده داریم. با این حال {در این} ۲ سال کاغذ دولتی به انگشت ما نرسیده است. این هنگام گزارش عنوان برای اکتسابی اوراق دولتی است. بعد از همه همه وقت ترجیح داده ام کدام ممکن است بی طرفانه کار کنم.

به آگاه وی، گزارش عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استناد مقالات بر ایده ورزش های نویسنده، به فرم ها تمدید شده خواستن دارد. با این حال وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد باید بر این توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های نویسنده نظارت داشته باشد چرا کدام ممکن است گاهی شناسه کتاب ۳۰۰۰ مدل است در حالی کدام ممکن است نویسنده تنها هزار مدل چاپ شده کرده است.

این نویسنده افزود: به بحث dishing out اوراق بین ناشران نمی پردازم از هیئتی در وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در جاری تجزیه و تحلیل این موضوع است. موضوع dishing out عادلانه کاغذ بین همه ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بین همه مقامات ها ضروری است. اتحادیه های ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابفروشان می توانند {در این} امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در dishing out عادلانه اوراق دولتی به مقامات کمک کنند. ناشران، کتاب‌فروشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه‌ها می‌توانند بر ایده ورزش‌های ناشران، کاغذ را به طور عادلانه تخصیص دهند.کتاب قیمت ثابتی نداشت
کیانافراز دانستن درباره قیمت‌گذاری کتاب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک‌های بلندمدت کدام ممکن است dishing out‌کنندگان به ناشران می‌دهند، ذکر شد: تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک‌های هفت به همان اندازه هشت ماهه قیمت کتاب‌ها را فوق العاده بعدی اجتناب کرده اند آنچه ادعا شده، کرده است. این در حالی است کدام ممکن است ناشران ادامه دارد قیمت کتاب را افزایش نداده اند. بعد از همه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کالاهای باکلاس باید همراه خود یارانه مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت کمتر در اختیار مردمان قرار گیرد. با این حال {در این} شرایط کتاب به هیچ وجه قیمت ثابتی نداشت.

وی بردن تمامی یارانه های دولتی را توصیه شده کرد به همان اندازه ناشران بتوانند ورزش های شخصی را این سیستم ریزی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اینگونه نویسنده از آن آگاه است کدام ممکن است تنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید کتاب را روی کاغذ رایگان چاپ تنبل. نویسنده برای این سیستم ریزی باید این را بداند، با این حال این احتمال کدام ممکن است وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی کتاب را بخرد هر دو کاغذ دولتی برای کتاب در اختیار نویسنده قرار دهد، باعث تبدیل می شود نویسنده کتاب را همراه خود قیمت زیرین چاپ شده تنبل.

او ذکر شد: «ناشران این کار را همراه خود درآمد فوق العاده به سختی برای ناشرانی کدام ممکن است اوراق دولتی اکتسابی نمی کنند، انجام می دهند. صنعت نشر سودی ندارد مگر کتاب های پرفروش، ناشران کتاب های درسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… کدام ممکن است به انواع بیش از حد چاپ شده می شوند. وضعیت ۲۰۰۰۰ نویسنده دارای مجوز در سال های بلند مدت چگونه است؟ چه این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه اندازی برای صنعت نشر موجود است به همان اندازه ناشران بتوانند همراه خود راحتی بیشتری ورزش کنند؟