اطلاعیه ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب دانستن درباره بعضی مشکلات در گزارش‌عنوان بن دانشگاهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاببه گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند ستاد خبری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ستاد برگزاری این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه به تصویر اجتناب کرده اند معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در راستای پوشش‌های فروش کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نشر ملت اقدام به meting out بُن اعتباری کسب کتاب ویژه بخش دیجیتال سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برای اعضای هیئت آموزشی، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان در سرتاسر ملت می‌تدریجی.

دانش اجباری {برای ثبت نام} دانشجویان، اعضای هیات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب برای تهیه بن اعتباری کسب کتاب اجتناب کرده اند بخش دیجیتال نمایشگاه کتاب توسط امکانات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزوی اجتناب کرده اند جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشکده آزاد اسلامی، امکانات آموزش برتر غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط مدیریت بخش‌های علمیه در اختیار ستاد اجرایی نمایشگاه قرار گرفته است. 

اجتناب کرده اند همین جهت نقص‌های اطلاعاتی درمورد {در این} بخش متوجه ستاد اجرایی نمایشگاه کتاب تهران نیست. نامزدها در صورت تحمیل هر نقص اطلاعاتی باید مراتب را اجتناب کرده اند سوی امکانات آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزوی مربوطه پیگیری کنند. 

اعضای هیئت آموزشی، طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان در سرتاسر ملت می‌توانند اجتناب کرده اند روز ۵‌شنبه (هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱) برای اکتسابی بُن اعتباری کسب کتاب ویژه بخش دیجیتال نمایشگاه به برخورد ketab.ir مراجعه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌عنوان کنند.

سقف یارانه اعتباری کسب کتاب برای بچه های دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب ۳۵۰ هزار تومان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مقدار ۵۷ نسبت، برابر دویست‌ هزار تومان سهم مشارکت دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلاب بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ نسبت برابر ۱۵۰ هزار تومان سهم معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی با مشارکت موسسه مالی صادرات ایران است.

علاوه بر این سقف یارانه اعتباری کسب کتاب برای اعضای هیئت آموزشی ۶۰۰ هزار تومان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این مقدار ۵۰ نسبت برابر ۳۰۰ هزار تومان سهم عضو هیئت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ نسبت برابر ۳۰۰ هزار تومان نیز برعهده معاونت امور زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی با مشارکت وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی {خواهد بود}.

یارانه اعتباری کسب کتاب(بُن کتاب) صرفا در بخش دیجیتال سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

یارانه کسب کتاب (بُن کتاب) به‌صورت «شهرت کسب» به کد سراسری نامزدها اختصاص پیدا می‌تدریجی. متعاقباً برای گزارش‌عنوان خواستن به واریز وجه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم حامی اجتناب کرده اند یارانه شهرت کسب کتاب هنگام کسب کتاب محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسر ممکن است.

هر کد سراسری تنها یکبار مجاز به اکتسابی یارانه اعتباری کسب کتاب(بُن کتاب) است. هنگام گزارش‌عنوان، شماره تلفن در کنار باید پرانرژی، به راحتی در دسترس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «در اختیار» شخص خاص گزارش‌عنوان کننده (کد سراسری حامی) باشد.

سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اجتناب کرده اند بیست‌ویکم تا سی‌ویکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ۲ بخش حضوری در مصلای امام خمینی(ره) را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال در سامانه ketab.ir  برگزار می‌شود.