افتتاحیه پنجاهمین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب بولونیا
پنجاهمین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب کودک با حضور جمهوری اسلامی ایران در بولونیا تحریک کردن به زحمت کشید.