افراد شناس کهنه کار جوان ترین سرباز را در صومعه دفن کرداصغر عسکری خانکا، درک بازنشسته افراد شناسی کالج علوم اجتماعی دانشکده تهران در امروز تشییع شد. وی پژوهش ها، تألیفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر های ارزشمند متعدد در زمینه افراد شناسی داشته است.