السهروردی مضمون بی نظیر مشایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها عنوان او تنظیم کرده است. به نظر می رسید عاطفی شیخ اشراق به ایرانبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست “اجتناب کرده اند سهروردی چه می توان آموخت؟” را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدینه الکتاب به سخنرانی یحیی الثربی برگزار شد. الترابی در ابتدای این سیستم به تشریح مسکن سهروردی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: السهروردی {به دلیل} عمر کوتاهش شخصیتی تاثیرگذار بود. در واقعً او مردی در حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستار عبارات جدید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین عمر مختصر آثار متنوع اجتناب کرده اند جمله حکمت آفتاب نوشته است.


وی یکپارچه داد: سهروردی در مقابل آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم آن زمان ها، دیدگاهی انتقادی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است اجتناب کرده اند سرگردانان انتقاد می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند امتیازات نسبتاً آنها را زیر پرس و جو می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سبک شخصی بحث هایی را کسب اطلاعات در مورد قطع جهان تحریک کردن می کرد. به آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… صحبت کرد.


این درک فلسفه با ردیابی به پیدایش عالم ماده اجتناب کرده اند تذکر السهروردی ذکر شد: در آن سن کم در شهرهای مختلف بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند درس اساتید مختلف استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثارش را به یادگار گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویا او اعدام شد.” برخی می گویند او را در زندان حلب خفه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی می گویند تا روزی کدام ممکن است بمیرد گرسنه {می ماند}. او در مقابل دیگران، اجتناب کرده اند افلاطون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارسطو جمعاً استفاده کرد، حتی اجتناب کرده اند متنی به تماس گرفتن الهیات عنوان برد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارسطو نیست، اگرچه بعداً خاص شد کدام ممکن است این مقاله به متعلق به ارسطو نیست. سهروردی این تمایز را به خوبی درک می تنبل.


الترابی در تعیین مقدار شخصی اجتناب کرده اند آثار سهروردی ذکر شد: «شخصیت های ستاره فیلم را نمی توان به ویژه مورد انتقاد قرار داد، از آنها طرفدارانی دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند انتقاد اجتناب می کنند، با این حال مخالفان سهروردی طبیعتاً اجتناب کرده اند انتقاد او لذت می برند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه او ناراحت می شوند. من می خواهم ۹ پرشور در مورد سهروردی هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ حریفش! من می خواهم شناخته شده به عنوان شخص خاص کدام ممکن است سال‌ها ملاحظه کار انتقادی بوده‌ام، او را انتقادی می‌بینم. در مقابل ادعای دنبال کنندگان الکی او کدام ممکن است می گویند او خارق العاده بود، باید اجتناب کرده اند سهروردی پرسید کدام ممکن است او چه زحمت کشید؟ او ابداعاتی داشت کدام ممکن است با آن جنبه های درست مثل را نقد می کرد. اکثر مقالات او گم شدن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده نامش تنظیم کرده است، مثلاً جهان را به ماده شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده را به آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی قطع کرده است.


وی با دقیق اینکه صوفیه رئوس مطالب درستی اجتناب کرده اند آفتاب ندارند، ذکر شد: آفتاب آن چیزی است کدام ممکن است {به خودی خود} دیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث دیده شدن چیزهای تولید دیگری تبدیل می شود. تاریکی را می شناسد بحث های فلسفی او چندان عمیق نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرتب سازی فلسفه گم شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده اجتناب کرده اند حیث کلام تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند جهت علم جدید به انسان. حالا ممکنه طرفداراش مثل کلیشه بگن نمیدونی چی ذکر شد!


به آموزش داده شده است این درک فلسفه; را انتخاب کنید و انتخاب کنید السهروردی مختصر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن مانترا را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور نوشته است. با این حال به نظر می رسید او به ایران احساسی است ۹ آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی. او به ایران کنجکاوی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتی اجتناب کرده اند پادشاهان ایران دارد کدام ممکن است {به دلیل} دیدگاه سهروردی توسط صفحه بحث فلسفه در زمان شاه هدایت شد. حکومت را با قطب را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردی شخص مفهوم آل مربوط به راست پیوند می دهد. با این حال دیدگاه های احساسی او با اشاره به ایران دلیلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} دلیل دهد کدام ممکن است چرا پادشاهان ایران آنقدر خوشایند بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیلی نمی آورد.


الثربی ذکر شد: روزی کدام ممکن است کتاب حکمت اشراق السهروردی را می نوشتم، تحقیق می کردم کدام ممکن است ببینم او در کجای قلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلندر متأثر شده است، شخصیت صوفی او را تحقیق کردم. با این حال کنجکاوی او به ایران اجتناب کرده اند مکان نشات گرفت؟ در مقدمه حکمت اشراق، سندی {در این} زمینه آوردم کدام ممکن است در متون عجیب و غریب کدام ممکن است به وقایع تحریک کردن اسلام ردیابی شده است، {در این} معاهده مقرراتی آمده بود کدام ممکن است کردستان باید سالانه ۸۰۰۰۰۰ درهم ارزش تنبل. خلافت به عنوان جایگزین خلافت سلیمان را اجتناب کرده اند بین نبردند، زرتشتیان را در آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم شخصی آزاد کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مسلمانان را به بردگی نکشیدند. {در این} میان، من می خواهم به این نتیجه رسیده‌ام کدام ممکن است شورش‌ها {در این} کردستان، گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگاه، علیه این باج را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعلق به خلافت اسلامی، قابل انجام است رهبران شورشی را در صورت شکست به سوهور تبعید تنبل، ۹ عباسی. من می خواهم نتیجه می‌گیرم کدام ممکن است اجداد سهروردی اجتناب کرده اند این منظر تحمل تأثیر دوستان ایران بوده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید سهروردی منشأ آن را نداند.

وی به جایگاه سهروردی در گذشته تاریخی فلسفه اسلامی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: سهروردی در اواخر قرن ششم به مسکن شخصی نوک داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزالی در تحریک کردن قرن ششم وفات کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزالی در کل قرن بیستم خشمگین بود. زمان سهروردی. ابن انبساط نیز در اواخر قرن پنجم درگذشت. غزالی همزمان با سحری، با این حال به در اطراف اجتناب کرده اند سحری، بر ضد فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماع شورش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربه محکمی بر پیکره عقلانیت جهان اسلام وارد کرد. او فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم را به طور گسترده منع کرد، حتی حساب. او در اوایل قرن ششم در سال ۵۰۵ درگذشت. سهروردی چهل سال پس اجتناب کرده اند در حال مرگ غزالی متولد شد. سهروردی اسلام را با تصوف یکی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه صوفیانه را فروش کرد. بهتر از رئوس مطالب اجتناب کرده اند مکتب اشراق را جرجانی دقیق کرده است، اگر راه ذهن آزاد باشد فلسفه است، با این حال اگر محدود به دین باشد خداشناسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفتار اگر آزاد باشد حکمت است. تهذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر منحصر به دین باشد عرفان است.

الثربی با دقیق اینکه سهروردی عرفان را فروش می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صوفی است، ذکر شد: {در این} مورد با ماندار از قلعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلندر صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر چوب امانت خورد. سهروردی نیز بر اطاعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقلانیت چیره شد. بعد اجتناب کرده اند این ۲، ابن انبساط به اینجا رسید تا عقلانیت را احیا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدیم کدام ممکن است بلایی اوج او به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمام مجلدات بازدید ملاصدرا اجتناب کرده اند او نامی برده نشده است. در گروه ما ۲ نوع انسان موجود است. بعضی ها می خواهند عبارت مناسب را پیدا کنند، با این حال قابل انجام است خطا کنند، بعضی ها اصلاً حرکت نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً هیچ کاری نمی کنند، این اشخاص حقیقی باعث قوز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوز کردن می شوند. اجتناب کرده اند این منظر نباید اجتناب کرده اند نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب جدید هراسی داشت. سهروردی اجتناب کرده اند این منظر حرکتی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این روش به مکان رسید، سؤال عکس است، با این حال به آموزش داده شده است السعدی درگیر شدن به راه بادیه نشینی، نشستن اشتباهی نیست.