رژیم لاغری سریع

انجمن صنفی ویراستاران با ۳ نشست در نمایشگاه کتاب حضور دارد
مهناز مقدسی، از برگزاری سه نشست تخصصی ویپه سی و سومنی دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد.