اولین ماشین حساب اینترنت ویراستاری کتاب در سیاره آشکار شد


خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا); زمینه: انتشارات متخصصان اجتناب کرده اند اولین سامانه دیجیتال ویراستاری کتاب بهای تمام شده ملت آشکار کرد کدام ممکن است این سامانه در ۲ فاز رشد می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اختیار مشتریان، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستاران قرار خواهد گرفت. این تکنیک اکنون برای محاسبه قیمت های تقویت به راحتی در دسترس است عموم است.

سوراخ میان ویراستاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان کتاب، دغدغه ای است کدام ممکن است توسط نشریات تخصصی به آن است پرداخته شده است.
انتشارات تخصصی سعی دارد با تخلیه سامانه ای برای نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستاران کتاب، دغدغه های نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر مردم را برای مکان یابی قیمت صحیح برای تقویت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کنجکاوی ویراستاران کتاب به یافتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای چالش های ویرایشی برطرف تدریجی. .
در جاری حاضر مرحله یک این سامانه به راحتی در دسترس است عموم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان محاسبه قیمت تقویت کتاب را به مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان می دهد.


برای ورود به این سامانه می‌توانید به شبکه‌مکان انتشارات تخصصی مراجعه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بخش محاسبه قیمت کلیه سامانه‌های انتشارات حرفه‌ای اجتناب کرده اند جمله محاسبه قیمت تقویت کتاب، محاسبه قیمت طراحی جلد کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاسبه قیمت صفحه کتاب بیشترین استفاده را ببرید. فرمت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانید اجتناب کرده اند لینک بیشترین استفاده را ببرید: قیمت تقویت کتاب را محاسبه کنید روی به صفحه محاسبه قیمت تقویت کتاب بروید.

سیستم محاسبه حق تحریریه اینترنت چیست؟
پیچیدگی محاسبه با ماشین حساب های عادی برای محاسبه قیمت های تقویت هنری یا ادبی، بازنویسی یا تقویت شرکت ها مشابه طراحی محتوای متنی، تقویت تعدادی از زبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری، احتمال خطا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریف را افزایش می دهد.
سیستم محاسبه قیمت تقویت کتاب اجتناب کرده اند بروزترین tp-date فرمول های ریاضی استفاده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان های زیادی برای ایجاد نوع از واقعی تقویت کتاب دارد کدام ممکن است احتمال خطا را کاهش می دهد.


به کمک این سامانه، نویسندگان کتاب می توانند با تعدادی از کلیک کردن قیمت از واقعی تقویت کتاب شخصی را بدست آمده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرایشگر می خواست برای تقویت را اجتناب کرده اند میان ویراستاران پرانرژی در سامانه انواع کنند (این قابلیت در مرحله دوم طراحی به راحتی در دسترس است {خواهد بود}). .
ویراستاران نیازی به محاسبه تعدادی از بار قیمت تقویت کتاب ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها با تعدادی از کلیک کردن می توانند قیمت تقویت کتاب را محاسبه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نحوه محاسبه تقویت کتاب را خصوصی سازی کنند (این عملکرد در مرحله طراحی دوم نیز به راحتی در دسترس است {خواهد بود}).تقویت را به زبان آسان رئوس مطالب کنید
تقویت به معنای واقعی کلمه هستند احیای نوشتار، آسانسور اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترفندهای ادبی، بردن علائم نگارشی، اصل زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید املا بخشی اجتناب کرده اند کارهای تحریریه نویسندگان است.
کاری کدام ممکن است ویراستار انجام می دهد اینجا است کدام ممکن است نوشته را خشمگین می تدریجی. ویراستار در گذشته اجتناب کرده اند خم شدن ویراستاری باید نویسنده ماهری باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن باید در تقویت کتاب استعداد داشته باشد.

چرا باید اجتناب کرده اند سیستم حساب اینترنت استفاده کنیم؟
۱. محاسبه بلافاصله تمام قیمت های تقویت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود فوری به ویراستاران برای انجام سطوح تقویت کتاب برای مشتریان
۲. محاسبه قیمت تقویت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان تخصیص سامانه به ویراستاران.
یکی اجتناب کرده اند بهتر از پتانسیل ها سیستم محاسبه قیمت تقویت کتاب است.
به کمک این سامانه می توانید قیمت های تقویت اینترنت را محاسبه کرده، با ویراستاران ارتباط برقرار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفارش تقویت کتاب شخصی را گزارش کنید (در مرحله دوم طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد امکان سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن اینترنت وجود می تواند داشته باشد).

آموزش کار با سیستم
مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند سامانه، عبارت محاسبه قیمت تقویت کتاب را کلیک کردن یا وارد کنید. متخصصان مکان انتشارات اجتناب کرده اند منو امکان محاسبه قیمت چاپ کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری قیمت تقویت کتاب را فشار دهید، پس اجتناب کرده اند انواع وارد صفحه زیر می شوید:

۱. انواع صفحاتی را کدام ممکن است می خواهید کتاب را تقویت کنید وارد کنید
۲- نوع تقویت کتاب شخصی را انواع کنید (در صورت خواستن به دانش اصولاً با اشاره به نوع تقویت روی علامت پرس و جو کلیک کردن کنید تا اطلاعاتی با اشاره به طیف گسترده ای از تقویت کتاب حاضر شود)
۳- انتخاب بگیرید کدام ممکن است چقدر زمان برای تقویت کتاب خواستن دارید
۴- دسته موضوعی محتوای متنی شخصی را انواع کنید (برای تبصره دسته موضوعی محتوای متنی شخصی روی علامت پرس و جو کلیک کردن کنید)
۵. شرکت ها تقویت متنی کدام ممکن است قابل انجام است محتوای متنی خواهید کرد به آن است خواستن داشته باشد را تصمیم گیری کنید
۶- در پایان بر روی امکان Account کلیک کردن کنید.

خواهید کرد به سادگی می توانید قیمت تقویت کتاب شخصی را محاسبه کنید.

چگونه قیمت ها را محاسبه می کنید؟

پارامترهای کارآمد در محاسبه قیمت های تقویت
برخی اجتناب کرده اند ویراستاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران قیمت های تقویت را با بیرون استفاده اجتناب کرده اند معادلات قیمت تقویت کتاب برای محاسبه قیمت های تحریریه محاسبه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران با سابقه تمدید شده تری {در این} زمینه اجتناب کرده اند معادلات قیمت تقویت کتاب برای افزایش دقت قیمت های تحریریه استفاده می کنند.
سامانه دیجیتال محاسبه قیمت تقویت نشریات تخصصی با استفاده اجتناب کرده اند فرمول های باکلاس ریاضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده پارامترهای کارآمد مشابه زمان، نوع تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها تقویت محتوای متنی، قیمت تقویت کتاب را سریع بالایی محاسبه می تدریجی.
فرمول قیمت تقویت کتاب انصافاًً به پارامترهایی کدام ممکن است برای تقویت کتاب تصمیم گیری می کنید متکی است.

انواع عبارات از واقعی ترین این سیستم محاسباتی قابل انجام است

این سیستم نشر تخصصی برای رشد سیستم ویراستاری


در مرحله یک: راه اندازی شد سیستم تقویت کتاب، نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستاران می توانند قیمت تقویت کتاب را محاسبه کنند.
مرحله ۲: امکان سفارش اینترنت تقویت کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اجتناب کرده اند میان ویراستاران برای انجام کار برای مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان صرفه جویی در قیمت تقویت برای مشتریان برای تقویت کتاب

مرحله ۳: عالی داشبورد برای ویرایشگران حاضر تبدیل می شود تا لیست وظایف شخصی را تجزیه و تحلیل کنند

اجتناب کرده اند ویراستاران کتاب اجتناب کرده اند همکاران دعوت کنید
پس اجتناب کرده اند راه اندازی شد مرحله یک سامانه، انتشارات کارشناسی در مرحله دوم نیازهای ویراستاران کتاب را در انتخاب قرار می دهند تا ویراستاران کتاب نیز بتوانند بر ایده خواستن شخصی اجتناب کرده اند سامانه استفاده کنند.
{در این} راستا انتشارات تخصصی اجتناب کرده اند ویراستاران کتاب دعوت می تدریجی تا گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی را حاضر دهند.
علاوه بر این با اشاره به ورزش در عمق انتشاراتی متخصصان صنعت نشر کتاب، اجتناب کرده اند مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به بخش تقویت کتاب دعوت به همکاری تبدیل می شود.
سامانه محاسبه حق الزحمه تقویت اینترنت کتاب

انتشارات متخصصین