اینستاگرام با عالی مشخصه جدید امکان مرتب‌سازی پوسته پست‌های مشتریان را فراهم می‌تدریجی


اجتناب کرده اند لایه ها اینستاگرام این در جاری کار بر روی عالی مشخصه جدید است کدام ممکن است به مشتریان اجازه می دهد به تعیین کنید دلخواه شخصی در پروفایل شخصی پست کنند فرمان اردن مشخصه جدید باقی مانده است در جاری بهبود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است مشتریان نیست، با این حال عالی بهبود دهنده معروف تصویری اجتناب کرده اند آن به اشتراک گذاشته است کدام ممکن است عمیق بیشتری را حاضر می دهد.

مهندس معکوس این اپلیکیشن، الساندرو پالوزی، ۲ عکس را در توییت شخصی به اشتراک گذاشت کدام ممکن است مشخصه جدید اینستاگرام را آرم می دهد. تصویر اول بخش تقویت پروفایل را آرم می دهد کدام ممکن است در آن امکان جدیدی به تماس گرفتن «تقویت فریممطمئنا (تقویت جامعه).

مشخصه جدید اینستاگرام چگونه واقعاً کار می کند