این سیستم ویژه ای به تماس گرفتن مهاجمان قلم اجرا تبدیل می شود.به رویداد بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین سالگرد مبایعه نامه درک مرتضی افنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان همراه خود روز آثار هنری انقلاب اسلامی، حلقه‌های ادبی کتابخانه‌های نهایی ویژه این سیستم‌ای همراه خود عنوان «رهروان» برگزار می‌کنند. قلم”. ملت.