بازدید وزیر سنت به ۲ شهر خراسان رضویهمزمان همراه خود بازدید جهان ای رئیس جمهور به خراسان رضوی، وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان مشاور رئیس جمهور به شهرهای باخرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تباد در استان خراسان رضوی بازدید می تنبل.