– بازرسی گذشته تاریخی نهج البلاغه در این سیستم تلویزیونی سورهدر اولین بخش اجتناب کرده اند این سیستم «سوره؛ سوره نهج البلاغه» همراه خود حضور سید محمد کاظم طباطبایی محقق نهج البلاغه به بازرسی موضوع «گذشته تاریخی نهج البلاغه» می پردازد.