بازنمایی وقایع حفاظت مقدس کودکان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند قابلیت قصه گوییشیما نصیری ذکر شد: بیشتر است آثار درمورد به حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعان حرم در بخش کودک در قالب کمدین حاضر شود از اصولاً در افکار کودکان باقی {می ماند}. اگر {افرادی که} در زمینه تصویرسازی کمدین کار می کنند {در این} زمینه ورزش کنند، نتایج بهتری در خرید و فروش کودکان نسبت به ادبیات پایداری حاصل تبدیل می شود.