برپایی مناسبت نوظهور قرآنی در نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریمبر مقدمه بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل اجتناب کرده اند ستاد خبری بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم، سیدیاسر ساجدی، سرپرست اداره دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت اندیشمندان ذکر شد: مناسبت آغازین آثار قرآنی اسلامی یکی اجتناب کرده اند ورزش های دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش سنت بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهمین نمایشگاه. نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم طبق این سیستم ریزی های {انجام شده} پیش فرض اجتناب کرده اند ۱۴ به همان اندازه ۱۹ اردیبهشت ماه در یکی اجتناب کرده اند سالن های این نمایشگاه برگزار شود.

وی افزود: برگزاری فاصله آموزشی آزمایشی به مدت سه روز، آموزش کارآفرینی قرآنی اسلامی، امکان همکاری همراه خود کارآفرینان ارشد ملت، برگزاری کارگاه های جانبی تخصصی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اساتید مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدای جوایز به چند نفر اجتناب کرده اند مزایای این این سیستم است. امکانات گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان حمایت اجتناب کرده اند اندیشه های برتر.

آقای ساجدی کسب اطلاعات در مورد ورزش های این مراسم خاص کرد: این مناسبت در زمینه های آموزش قرآن کریم، فروش قرآن کریم، گردشگری، هنرهای تجسمی، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکوراسیون خانه، اسباب تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های کامپیوتر ای، محصولات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذایی حلال، وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپلیکیشن، ساخت محتوای تعدادی از رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویدادهای قرآنی اسلامی (همراه خود کنجکاوی ویژه به نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم).

سرپرست گروه دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت داده ها بنیان تایید کرد: این مراسم در سالی برگزار شد کدام ممکن است رئیس معظم انقلاب آن را ساخت شناسایی نهادند. «داده ها، اشتغال یابی» اجتناب کرده اند ابداعات این دوران اجتناب کرده اند نمایشگاه در سراسر جهان قرآن کریم است.

ساجدی همراه خود ردیابی به هدف اجتناب کرده اند برگزاری این مناسبت ذکر شد: فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه اکوسیستم استارت آپ ها همراه خود رویکرد قرآنی-اسلامی در ملت توسط قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت معاونت زیبایی شناختی وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی شناخته شده به عنوان متولی امر نمایشگاه جهانی قرآن کریم» این مناسبت است.

وی ذکر شد: جوایز اختصاص یافته به کلاس های بعدی {در این} مناسبت نوظهور قرآنی اسلامی برای ادغام کردن مبالغ ۶، ۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ میلیون تومانی برای رتبه های اول به همان اندازه سوم است.

کنجکاوی مندان {برای ثبت نام} می توانند به مکان Evand.com/events/114startups مراجعه کنند.