برگزاری مونتاژ پیرامون مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص آموزشیبر ایده بررسی ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)مدرسه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم سیاسی دانشکده خزمی سلسله نشست هایی را همراه خود عنوان مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات آموزشی برای بچه های دانشگاه، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی کنجکاوی مند به موضوعات مهم در شرایط انسانی برگزار می تنبل.

سنت رجایی، درک دانشکده کارلتون کانادا کدام ممکن است نزدیک به نیم قرن اجتناب کرده اند عمر شخصی را به تدریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل در دانشکده های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای جهان گذرانده، مشاور مجلس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است اجتناب کرده اند اساتید مجرب ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی دعوت تنبل. معرفت شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص گرایی کمپینی برای الهام بخش گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو تحمیل می تنبل.

بازدید کننده اولین نیمه اجتناب کرده اند فاصله های سنت رجایی اینجا است کدام ممکن است به موضوع دانشکده شناخته شده به عنوان متغیری مهم در مسکن انسان می پردازد. پرس و جو کلیدی در سلسله کلاس ها اینجا است: دانشکده واقعاً به چه معناست؟ این پرس و جو در روزی کدام ممکن است دانشکده شناخته شده به عنوان عالی وضعیت آموزشی شناخته می شد، اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروری است.

اولین نشست در ۱۸ اسفند سال قبلی همراه خود عنوان مفهوم دانشکده برگزار شد. نشست دوم در ۲۵ فروردین همراه خود موضوع موقعیت دانشکده، سومین نشست در ۲۱ اردیبهشت همراه خود موضوع پیشینه تاریخی دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین نشست در ۱۸ خرداد برگزار تبدیل می شود.

این نشست ۲۴ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ اجتناب کرده اند طریق وبینار برگزار تبدیل می شود.