برگزاری نمایشگاه بهاره بعد اجتناب کرده اند ۱۴۰۱ نمایشگاهاحمدوند اجتناب کرده اند این سیستم های شخصی برای برگزاری فصل کتاب بهار خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هدف برگزاری بیستمین ساختار فصلی کتاب بهار همراه خود فضا روزی مختصر اجتناب کرده اند سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه در سراسر جهان کتاب تهران است.