رژیم لاغری سریع

تأثیرات عقب کشیدن فشارهای نبرد بر اقتصاد عراق در باتلاقی است کدام ممکن است صدام توسط خودم نتوانست اجتناب کرده اند آن خارج شود.محاسبات صدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاورانش در گذشته اجتناب کرده اند آغاز نبرد فوق العاده خطا بود، هم با توجه به امکانات دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنگی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم با توجه به طول بالقوه نبرد‌های مستقیم. خودشون.”