تبیین وضعیت به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی دینداری اکثریت قریب به اتفاق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاطین تیموری


بر مقدمه مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)کتاب «دین در عصر تیموری» نوشته لیلا شریفیان توسط نشر آوشت آشکار شد. در این متن سعی شده {است تا} اندازه مختلف اعتقادات مذهبی قوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانروای تیموری تجزیه و تحلیل شود. تجزیه و تحلیل باورهای دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات گوناگون افراد اجتناب کرده اند ضروریات تحولات اجتماعی {در این} عصر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبیین وضعیت به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی دینداری اکثریت قریب به اتفاق افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاطین تیموری اجتناب کرده اند نیازها این کتاب است.

این کتاب در ۵ فصل ترکیبی‌آوری شده است: «مروری بر اوضاع دینی ایران در آستانه ساختمان سلسله تیموری»، «آراء را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقاید دینی حاکمان تیموری»، «فرقه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرقه‌های صوفیه در عصر تیموری». را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن عناوین «گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بناهای مذهبی در وسط تیموری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکران دینی در عصر تیموری است.

نویسنده در فصل اول امتحان کنید ادیان در ایران در گذشته اجتناب کرده اند فاصله تیموریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات این ادیان پس اجتناب کرده اند ساختمان تیموریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد آنها همراه خود ادیان مختلف حاضر در شهرهای ایران دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دگردیسی سلاطین تیموری به اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین. پرداختن به سایر ادیان: «در وسط تیموریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اواخر قرن هجدهم {به دلیل} دارایی ها محدود اسماعیلیان درک درستی اجتناب کرده اند آنها وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است خیال های درمورد به نزاری ها رواج کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام اجزا جدیدی به آن است افزوده شد. ecu ها کدام ممکن است اجتناب کرده اند اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاهب آن بی خبر بودند، تمایلی غیرعادی به عاشقانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفصل های شرقی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیداً خرس تأثیر تعصبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیات مسلمانان غیر اسماعیلی نسبت به اسماعیلیان قرار گرفته اند.

شاهرخ در مقابل تیمور جانشینی محدوده نکرد، پسرانش بسینگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوکی میرزا در زمان حیاتش فوت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد دیگرش الغبیق اصولاً در سمرقند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دربار پدرش بازدید کننده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین کرد. در امور سلطنت دخالت نکند، ابراهیم سلطان مرد تولید دیگری شاهرخ در زمان سلطه پدر ایران بود. این موقعیت را در متنوع اجتناب کرده اند تلاش های هنری، ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی مدت‌ها پس اجتناب کرده اند فروپاشی سلسله تیموری می‌توان تبصره کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جمله افرادی که {در این} زمینه موقعیت مهمی داشتند، بایسنجر میرزا بود.

نویسنده در فصل سوم «فرقه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلک‌های صوفیه در عصر تیموری» به تصوف می‌پردازد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است آشوب مغول بازار ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار را خرس الشعاع قرار داد، افراد را کمتر {به سمت} تصوف سوق داد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنچه بر سرشان آمده بود، پشیمان شوند. تصوف در قرن هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم در کشورهای اسلامی اجتناب کرده اند جمله ایران کدام ممکن است دارای فرقه هایی {در میان} اهل عرف به طور قابل توجهی شیعیان بود، رواج کشف شد. اجتناب کرده اند جمله نقشبندیه، حروفیه، نوربخشی، نعمت الله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشیشه.

همراه خود تأثیر می گذارد اسلام بر افراد، تأثیر می گذارد آن گام به گام در آثار هنری نمایان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار در عصر تیموریان در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهندسی مساجد، خانقاه ها، مساجد، مدارس، مؤسسات مذهبی، دیوانبجی هر دو دیوانخانه مشهود بود. حتی در وسط تیموری در جستجوی پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بناهای مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرهایی یادآور سمرقند، هرات، شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان، تلاش های هنری فاصله تیموری بیش اجتناب کرده اند پیش متبلور شد.

فاصله تمدید شده تعطیلی علوم دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افول ذهنی در ایران، تعطیلی ملال آور بود، با این حال این آزاد اندیشان بودند کدام ممکن است بی انگیزه هسته بی نظیر امتیازات اسلامی را پوست می کشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت ۹ اجتناب کرده اند موضوع آگاه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ آگاه. محتاط است در واقع هر گاه به پیش بینی کردن هر دو تولید دیگری ایده ها اسلامی حمله می شد، شمشیر اجتناب کرده اند شمشیر … در سوئیچ ایده ها دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی در قالب نثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعر کدام ممکن است {در این} زمینه به «شیوخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون دینی» می صنوبر. روشنفکران در عصر تیموریان.

کتاب «دین در عصر تیموری» نوشته لیلا شریفیان در ۱۱۸ صفحه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قیمت ۳۵۰۰۰ تومان توسط نشر آوشت آشکار شده است.