تحریک کردن به کار «خانه ادبیات افغانستان» در سمنان همراه خود حاضر ۴ عنوان کتاب در هفته آثار هنری انقلابمحمد اصغرزاده رئیس بخش هنری استان سمنان در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) سمنانوی همراه خود ردیابی به اختتامیه این هفته «جشنواره به همان اندازه مهر» اظهار داشت: این جشنواره سال قبلی همراه خود محوریت خاطرات راهیان آفتاب برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ تأثیر به دبیرخانه این جشنواره در شاهرود کشتی شد.

وی ضریب ورزش های مرتبط همراه خود بخش گذشته تاریخی شفاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه ورزش ها در قلمرو را اجتناب کرده اند جمله تمایز های این سیستم های امسال برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در این سیستم ها ضریب ویژه ای برای این سیستم های درمورد به اتباع افغانستانی قائل شده ایم. این رویکرد مختص هفته آثار هنری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس خانه ادبیات افغانستان در زمینه های شعر، داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی شفاهی ورزش خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ هزار مهاجر افغانستانی ساکن استان سمنان دارد کدام ممکن است تعداد اندکی اجتناب کرده اند آنها {در این} استان سکونت داشته اند. ۴ سال. قراردادها

رئیس بخش هنری استان سمنان همراه خود ردیابی به این سیستم های هفته آثار هنری انقلاب در استان اظهار داشت: آشکار اجتناب کرده اند آلبوم های موسیقی «کهن دیار» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «یاقوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همساز»، مراسم اختتامیه خاطرات راهیان آفتاب. جشنواره ای همراه خود عنوان «تمهر» سرود در سراسر جهان گروه قانون اساسی مهاجران استان سمنان، افتتاحیه نمایشگاه پوستر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن اجتناب کرده اند این سیستم های این هفته {خواهد بود}.

اصغرزاده اجتناب کرده اند تخلیه ۴ عنوان کتاب در استان سمنان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ۴ عنوان کتاب همراه خود محوریت شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب همراه خود عناوین عینان، کعبه در طواف، قطار فردا در سکوت اجتناب کرده اند تولیدات شهرک استان سمنان. را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مثنوی صبح هزاردانه» این هفته منتشر شده تبدیل می شود.