تحمیل ۴ پایگاه کتاب در بقاع متبرکه رضوی
انتشارات آستان قدس رضوی همزمان همراه خود عید نوروز ۴ پایگاه کتاب در اماکن متبرکه رضوی دایر کرد.