تخصص کسب دیجیتال احتمالاً کالا دقیق نمایشگاه کتاب را کاهش می دهدمرتضی زینلی معتقد است: همراه خود بهبود خرید و فروش الکترونیک به طور قابل توجهی در بخش کتاب، افراد تولید دیگری برای گرفتن کتاب به نمایشگاه ورودی نمی آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است در امتداد طرف نمایشگاه حضوری، کالا دیجیتال را نیز دنبال کنند.