تشریح این سیستم های معاونت زیبایی شناختی هنری در ماه مبارک رمضان meting out کتاب های کمدین «شکیبا» در پایتخت.معاون زیبایی شناختی گروه زیبایی شناختی هنری در نشستی خبری اجتناب کرده اند گفتن ویژه این سیستم های این گروه در ماه مبارک رمضان همراه خود اجرای ۴۶۰ این سیستم همراه خود عنوان «در آستانه مردگان» خبر داد.