«تشویق» و «لذت» از مشوق های انگیزشی در انتشار کتاب هستندپژوهشگران در دومین همایش پژوهشی نشر اظهار داشتند؛ یکی از مشوق های انگیزشی در نشر کتاب، تشویق و تقاضا است که در بین دانشگاهیان و انجمن های علمی و فرهنگی بیشتر به چشم می خورد، تعهد اخلاقی به پیشرفت و اشتراک دانش و حفظ میراث شفاهی و فرهنگ بومی نیز یکی از عوامل موثر در ورود است. در این زمینه..