تمدید مهلت برگزاری کنفرانس «پیام شاهنامه تداوم زبان فارسی»


مهلت کنفرانس تمدید شد
بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) این کنفرانس به رویداد بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداشت زبان فارسی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۵ الی ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق اعلامیه، همراه خود ملاحظه به استقبال پژوهشگران، مهلت مقرر برای کشتی مقالات ترتیب شده است. به همان اندازه پنجشنبه ۲۵ فروردین تمدید شد.

کنجکاوی مندان می توانند آثار شخصی را همراه خود موضوعات «شاهنامه سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فارسی»، «پیوند زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهنامه همراه خود ادبیات پیش اجتناب کرده اند اسلام»، «عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارا در شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان فارسی»، «شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل به غذا» تحقیق کنند. گویش های فارسی، آینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم ایرانی در آینه زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهنامه، واژگان در شاهنامه، آموزه های اخلاقی در بستر زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهنامه، زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوریت. زبان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گویش‌های ایرانی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «اتصال زبان‌های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو‌ای ایران همراه خود زبان فارسی» بر ایده چارچوب ادعا‌شده برای واتس‌اپ همراه خود کشتی شماره ۰۹۳۷۶۸۷۶۲۵۲ هر دو پست الکترونیکی [email protected] com

محمدجعفر یاحقی دبیر آموزشی کنفرانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا گیامتی دبیر اجرایی کنفرانس هستند.