تمدید کشتی آثار در سامانه کمک قیمت نشر کتاببر مقدمه تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)به نقل اجتناب کرده اند ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وسط توسعه سینمای مستند، تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویانمایی، ساختار کمک قیمت انتشارات «سینما واقعیت» همراه خود هدف حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش نویسندگان، مترجمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان کتاب در سینمای مستند ایجاد شده است. در نهایت اردیبهشت ماه بلند مدت کنار هم قرار دادن اکتسابی سرمایه گذاری های نامزدها می باشد.

به همین رویداد آثار حاضر شده به پژوهشگاه وسط توسعه سینمای مستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی با بیرون عنوان نویسنده توسط اعضای کمیته آموزشی اجتناب کرده اند جمله احمد ضبتی جهرمی، محمد تهمنی نژاد، شهاب الدین عادل تجزیه و تحلیل شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید مجید رحیمی، رئیس وسط تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد. به آثار برگزیده شهرت چاپ تعلق خواهد گرفت.

جوایز کتاب «واقعیت سینما» به رئوس مطالب زیر است: دیپلم خوشحال از همراه خود کمک قیمت ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای چاپ، برای کتاب برگزیده «واقعیت سینما» را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیپلم خوشحال از همراه خود کمک قیمت ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای کتاب برگزیده. سینما واقعیت». .

این شهرت در قالب خوب قرارداد حمایت پولی همراه خود نویسنده است کدام ممکن است توسط کارفرما به ۲ کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کدام ممکن است ERC تصرف آنها را ندارد حاضر می تدریجی. نامزدها می توانند ضمن اطلاع اجتناب کرده اند آیین نامه به موقعیت یابی www.defc.ir مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار شخصی را به همان اندازه بالا اردیبهشت ماه کشتی کنند.