تنوع و فراوانی یکی از دلایل ثبات ایران استیاسر احمدوند، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با ناشران و مطبوعات پیروان ادیان توحیدی، تنوع و تکثر در ایران را رمز پایداری و ثبات ایران دانست و گفت: اگر کشور پایدار و پایدار باشد. قدرتمند، به دلیل تنوع و کثرت آن است. . همه ما باید قدر این ظرفیت را در کشور بدانیم.