تیمور قهرمان خراسان، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر پیشکسوت درگذشتوی در سال ۱۳۱۸ در گناباد خراسان رضوی به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوسطه را در تربت الحیدریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش برتر را در مشهد به نوک رساند.

قهرمان خوب شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه مرد دارد. وی اجتناب کرده اند سال ۱۳۳۸ به همان اندازه ۱۳۵۱ شناخته شده به عنوان معلم در حیدری مشغول به کار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۳۵۱ به همان اندازه ۱۳۷۸ شناخته شده به عنوان معلم در مشهد یکپارچه داد.

تیمور قهرمان اجتناب کرده اند دوران جوانی کنجکاوی زیادی به ظاهر شدن، نویسندگی، ظاهر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه ها ورزش می کرد. ضمناً اجتناب کرده اند سال ۱۳۵۳ به همان اندازه ۱۳۵۸ شناخته شده به عنوان کارشناس شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب در صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیمای خراسان ورزش کرد.

وی علاوه بر این اجتناب کرده اند سال ۱۳۵۳ در زمینه کارگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگی تئاتر تلویزیونی در سیمای خراسان ورزش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل ورزش زیبایی شناختی شخصی همراه خود روزنامه های خراسان، آفتاب شرق، هیرمند، مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حاضر های مهر بورگام به روی صحنه گذشت است. ، دیروز، درست در این لحظه، فردا، شبی کدام ممکن است صبح نبود، مستأجر، عصر حلقه دار، پلاو، فیاس، رامرودی، آریاداکاپو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفرخان برای ایفای عملکرد اجتناب کرده اند فرنگ بازگشتند.

محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:

عصر هجرت درک تیمور قهرمان چه عصر خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریکی برای فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای خراسان. اقامت سوار، نویسنده، کارگردان، کارگردان، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینمای شهیر خراسانی در اوایل سال ۱۴۰۱ به نوک رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در آثارش جاودانه ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهان تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما انبساط کرد.

برای آمرزش روح شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوی استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای بازماندگانم همراه خود گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری خراسان بازدید کردم.