جاهای خالی را با تفکر انتقادی پر کنید! تفکّر انتقادی را از تفکر فلسفی متمایز کنیدتفکر انتقادی با تفکر فلسفی متفاوت است. ارزیابی تفکر انتقادی امری مثبت و از ضروریات جامعه تلقی می شود، اما تفکر فلسفی بسته به فرهنگ های مختلف می تواند رویکردهای متفاوتی داشته باشد. در یک فرهنگ رویکرد منفی و در فرهنگ دیگر رویکرد مثبت. رویکرد غالب این کتاب بیشتر انتقادی است تا فلسفی.