جایگاه کهن الگوی زن در اساطیر باستان و تمدن های باستانیگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «کهن الگوی زن در اساطیر باستان (ایران، بین النهرین، مصر، هند، یونان و روم)» نوشته تینا بنی هارونی توسط انتشارات مینو منتشر شد.

هر مادر و زنی اسطوره ای جدید اما کهن الگویی و پرستش در دل اوست که عنصر عاطفه، عشق پاک، صفا، باروری، پرورش و ایثار جزء لاینفک وجود اوست و در هر قوم و قوم و آنجا پایدار و استوار است. نسبت به گذشته تغییر نکرده است زیرا وجود و منشأ آن همیشه ثابت بوده است.

خاستگاه اسطوره را می توان در اعماق ذهن انسان و به ویژه در ناخودآگاه آن جستجو کرد. اسطوره ها و همه آثار هنری و افسانه ها به عنوان موجودات زنده در بستر فرهنگ هر قوم رشد و شکوفا می شوند. زادگاه اسطوره و رویا در ناخودآگاه است. رویای جمعی که اقوام و اقوام دیده اند و به زبان تمثیل و نمادها بازگو کرده اند، اسطوره است.

الهه ها نمادهای بسیاری از عناصر هستی از جمله زمین، حاصلخیزی و گیاهان هستند که بیانگر ماهیت، مفهوم و محتوای این نقش الهه ها در حوزه ماقبل تاریخ و ارتباط آن با اسطوره های قدیمی تر و سیر تحول آنها و بررسی اشتراکات و تفاوت های آنهاست. کوهن نویسنده این کتاب است. در واقع این کتاب نگاهی است به اسطوره ها و الهه های مختلف در ایران، بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم و باورهای قومی پیرامون آنها.

به طور کلی، این کتاب به بررسی و توصیف نقوش کهن الگویی زنانه در همه انواع تمدن ها می پردازد و انواع مختلف را با هم مقایسه می کند. این پژوهش مبتنی بر تحلیل انواع نقش های باقی مانده از کهن الگوی زن-مادر پیش از تاریخ و تاریخی و روابط متقابل آنها است.

به طور کلی هدف نویسنده از نگارش این کتاب بیان ماهیت، مفهوم و محتوای نقش الهه-زن-مادر در عرصه ماقبل تاریخ و رابطه زبان با اسطوره ها در گذشته و بررسی اسطوره های زنانه است. در تمدن های باستانی مانند ایران، بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم و سیر تحول آن تا اندکی بعد و بررسی اشتراکات و تفاوت های اساطیر زنانه در تمدن های باستانی.

فصل اول کتاب که مقدمه ای بر تحقیق می باشد، شامل انگیزه و بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق و همچنین نتیجه گیری و کلیات تحقیق می باشد. فصل دوم به بررسی واژه و مفهوم اسطوره، ضرورت شناخت آن، انواع اسطوره ها، ویژگی های روایات اساطیری و در نهایت کارکردهای آن می پردازد.

در فصل سوم، پس از بررسی دیدگاه های مختلف اساطیر، به عوامل و ویژگی های اساطیر زنانه و عوامل اسطوره سازی زنانه پرداخته شده و سپس عناصر اصلی اساطیر زنانه و خاستگاه اسطوره ها با رابطه اصیل زن بررسی شده است. برای وجود بحث می شود و سپس عناصر وجود زن مطرح می شود جملات زمین، ماه، آب، گیاهان و … بررسی می شود.

فصل چهارم به بررسی تجلی کهن الگوی الهه زن-مادر در تمدن های شرق می پردازد که شامل اساطیر ایران پیش از تاریخ، تمدن عیلام، ایران باستان، تجلی اسطوره زن در شاهنامه و سپس تجلی کهن الگوی زن است. در بین النهرین، هند و در نهایت در مصر و تصاویر هر یک به طور جداگانه ارائه شده است.

فصل آخر به بررسی تجلی کهن الگوی زنانه در تمدن های غربی می پردازد که شامل دو تمدن یونان و روم باستان است. در پایان، بر اساس مقایسه تطبیقی ​​ایزدبانوها، نتیجه‌گیری از مباحث ارائه شده و نقاط اشتراک و تمایز این اساطیر در تمدن‌های مختلف بررسی و مشخص می‌شود.

کتاب «کهن الگوی زن در اساطیر باستان (ایران، بین النهرین، مصر، هند، یونان و روم)» نوشته تینا بنی هارونی در ۲۹۸ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۹۵ هزار تومان از سوی مینو منتشر شد.