رژیم لاغری سریع

جایگزین خدمت، ۹ پله ترقی؛ تذکر اخلاقی حاکمیتی رئیس انقلاب به مدیران جوان حزب‌اللهی در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس     به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) محتوای متنی نظر علیرضا معاف به رئوس مطالب زیر است:

رئیس حکیم انقلاب در فراز پایانی سخنان شخصی در دیدار رمضانی دانشجویان فرمودند: «پیشنهاد‌ی آخر من می خواهم درمورد به جوانهایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند قبیل ممکن است بودند به همان اندازه تعدادی از سال در گذشته اجتناب کرده اند این، را انتخاب کنید و انتخاب کنید در لحظه بحمدالله در کلاس‌های مدیریّتی قرار گرفته‌اند، چه در مجلس کدام ممکن است ممکن است ــ یکی اجتناب کرده اند دوستان ــ حسابی آنها را شست ‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید شو‌ دادید، چه در مدیریّتهای دولتی، هستند. خب، این خیلی مغتنم است؛ یقیناً با بیرون نیروی جوان مؤمنِ پُرانگیزه‌ی پُرتوان، این بارِ با کیفیت صنعتی جمهوری اسلامی پیش نخواهد سر خورد؛ با بیرون شک. اینکه بنده در همین مونتاژ‌ی ممکن است خوب وقتی تعدادی از سال پیش گفتم «سرپرست جوان حزب‌اللهی»، به خاطر اینجا است کدام ممکن است با بیرون مدیریّت جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پُرانگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن کارها پیش نمیرود، باید جوانها آنجا باشند. منتها من می خواهم به این جوانهای عزیزی کدام ممکن است حالا الحمدلله وارد میدان کار شدند ــ چه در قوّه‌ی مقنّ۹، چه در قوّه‌ی قضائیّه، چه در قوّه‌ی مجریه ــ پیشنهاد‌ای کدام ممکن است میکنم اینجا است کدام ممکن است اینها سعی کنند این مسئولیّت کنونی را پلّه‌ای برای مسئولیّتهای بعدی قرار ندهند؛ پیشنهاد‌ی اوّل من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد‌ی مهم‌تر من می خواهم اینجا است. این ‌جور نباشد کدام ممکن است ما بگوییم: «حالا این می تواند یک سابقه برای ما مناسب میکند برای مسئولیّتهای بعدی»؛ ۹، بچسبید به همین کار. برای خدا کار کنید، هدفمند بشوید روی مشکل‌ای کدام ممکن است ارائه می دهیم درمورد میشود؛ چه بخش اقتصاد، چه بخش پوشش، چه بخش سنت؛ بخشهای مختلف. هدفمند بشوید روی مشکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال رفعّ آن مشکل‌ای باشید کدام ممکن است ارائه می دهیم فرسودهّل شده؛ این اجباری است. توقّع ما اجتناب کرده اند جوانهایی کدام ممکن است مسئولیّت پیدا کردند، اینجا است کدام ممکن است هدفتان را رفعّ مشکل قرار بدهید.»

این تذکر هر دو هشدار پدرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکیمانه رئیس انقلاب به مدیران جوان در دل شخصی تشکیل خوب نکته از محسوس، عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیف قرآنی است. منشأ تمامِ پریشانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن اساس خطاهای خوب سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل کجاست؟ 

در ماجرای هبوط حضرت آدم به پایین، قرآن جمله ای به نقل اجتناب کرده اند شیطان خطاب به آدم خاص می تنبل: فَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ قَالَ یَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّکَ عَلَى شَجَرَهِ الْخُلْدِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَمُلْکٍ لَا یَبْلَى؛ شیطان او را وسوسه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت ای آدم! خواه یا نه می‌خواهی باشی را به درختِ اقامتِ جاودانه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مُلکی بی‌فروپاشی راهنمائی کنم؟! (طه-۱۲۰)

اجتناب کرده اند این آیه شریفه، می توان اینگونه درو کردن کرد کدام ممکن است منشأ تمام بدبختیهای بشر، احتمال دارد جاودانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لایزال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلیس اجتناب کرده اند همین دریچه حضرت آدم ابوالبشر را وسوسه کرد. به دلیل هر گونه القائات نفسانی وشیطانی کدام ممکن است ما را به امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام تا حد زیادی هر دو ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همیشگی وسوسه تنبل، قابل توجه ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس ای ترین منشاء پریشانی‌ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی {در میان} مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ملت است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس فرزانه انقلاب {به درستی} روی این سطح کف دست گذاشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران جوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرشور را {به دقت} دانستن درباره این نکته اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریتی عمیق دعوت کردند.  وسوسه‌ی حضور در امکانات تا حد زیادی واقعا مضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهلک است؛ مُلکِ بی‌فروپاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکاناتِ جاودانه، تیرِ کاریِ شیطان بود کدام ممکن است به هدف خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر ما را اجتناب کرده اند بهشت سطح کرد. القاء تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن به امکاناتِ جاودانه در افکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده ها خوب سرپرست مومن انقلابی، تیرِ مسمومِ شیطان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اول خلقت به همان اندازه در لحظه همچنان به هدف می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده زیادی را اجتناب کرده اند بهشت سطح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تنبل.

 سمّی مُهلِک تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید  کُشنده‌ تر اجتناب کرده اند جاه طلبی  برای انسان {وجود ندارد}؛ جهانِ در لحظه به شدّت اجتناب کرده اند این سمّ مُهلِک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کُشنده‌ی شیطان زخم خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا است. به همان اندازه این وسوسه در دنیا هست، جهان روی استراحت را نخواهد دید. متعاقباً مستمرا باید  مراقب دام شیطان باشیم.

مدیری کدام ممکن است در یک واحد جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام مدیریتی مدام در جاری کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا زدن برای حضور در جایگاههای بالاتربه هر قیمتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طیف گسترده ای از توجیه های انقلابی حرکت به وظیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع ضرر افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. امتحان شده می تنبل وجدان خودش را نسبت به این خواستن به امکانات آرام تنبل، متوجه نیست کدام ممکن است قدم به قدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذره ذره اجتناب کرده اند بهشت دورتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پرتگاه جهنم سوزان نزدیک تر تبدیل می شود.  

مراقِب این تیرِ مسموم باشیم؛ شیطان در کمین است…