جایی که مشاغل اجباری یافت نمی شود (تعداد آنها بسیار زیاد است!)


برای دسترسی به این پست ، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به عنوان عضو وارد شده اید ، لطفاً صفحه را تازه کنید.

پست وقتی مشاغل تکلیفی کجا پیدا نمی شود (تعداد آنها زیاد است!) اولین بار در The Economist Home Healthist ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید