جنگ مهمترین مسئله در جوانی من بودهورشاهیان جنگ را مهم ترین مسئله و حادثه دوران نوجوانی خود می داند و می گوید: در سال ۶۱ پدرم را در جنگ از دست دادم و هنوز هم تحت تأثیر این اتفاق مهم هستم، حتی اگر به کشور دیگری بروم و پناهنده شوم. به خدا نده بازم از جنگ مینویسم.