حذف ارز ترجیحی یک تصمیم استراتژیک برای کشور بودوزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه دولت مردمی ثابت کرده همه جاده ها به کادو غربی و غربی ختم نمی شود، گفت: حذف ارز ترجیحی یک تصمیم راهبردی برای کشور بود. سنگین و اساسی باید گرفته شود.