حمله به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین کنید گیری فاجعه زیست محیطیروزنامه فرانسوی لوموند در بالا حمله ها بعثی ها به سکوهای نفتی در خلیج فارس نوشت: نجات دهید.