خواستن ویژه به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر کتب دینی باکیفیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر پاسخگوی از ملزوماتبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ابنااجتناب کرده اند سال ۱۹۶۷، در ۲ آوریل هر سال، مصادف همراه خود سالروز تولد هانس کریستین اندرسن، در زمان حال شناخته شده به عنوان “روز جهانی کتاب کودک” جشن گرفته تبدیل می شود به همان اندازه اهمیت کتاب کودک را یادآوری کنیم. هر ساله یکی اجتناب کرده اند محل های کار سراسری IBBY در کنترل تهیه پوسترها، پیام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعارهای روز جهانی کتاب کودک است. در زمان حال اولین بار در سال ۱۳۴۹ در ایران به رسمیت شناخته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون هر ساله فرصتی برای اطمینان از انجام بخش‌های مختلف تکنیک ساخت، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن کتاب کودک {بوده است}. ما به توضیحات مختلف باید {هر روز} اجتناب کرده اند تذکر به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی کتاب کودک ایرانی انبساط کنیم.

کتاب های کودک در قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنوعی ساخت تبدیل می شود کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها داستان مذهبی است. به رویداد در زمان حال، کلر ژوبرت، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرگر کتاب کودک، در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی زیر با توجه به معیارهای دینی بودن کدام تأثیر، جایگاه تفسیر ایرانی آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه های می خواست {برای تقویت} کار کودکان صحبت کرد. داستان مذهبی


به تذکر ممکن است چه داستان های کودکانه ای را می توان مذهبی دانست؟
منظور اجتناب کرده اند ادبیات دینی فوق العاده مورد بحث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان به تفصیل کسب اطلاعات در مورد آن بحث کرد; با این حال بسته به هدفی کدام ممکن است می‌خواهیم داستان‌های دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر مذهبی را تجزیه و تحلیل دهیم، می‌توان به ۲ بخش ردیابی کرد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، تمام داستان های نوشته شده توسط نویسندگان دینی کدام ممکن است تشکیل خوب ارزش های توحیدی است، ممکن است دینی تلقی شود، حتی وقتی نشانی اجتناب کرده اند دین از آنها نباشد. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری می توان معیارهای خاص تری را در تذکر گرفت.
از طریق شخصاً هر داستانی کدام ممکن است مستقیم هر دو غیرمستقیم همراه خود توحید ارتباط داشته باشد دینی محسوب تبدیل می شود. خواه بازنویسی مسکن نامه رهبران دینی باشد هر دو رمانی همراه خود موضوعاتی مشابه با الهیات، اخلاق دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. شاید روشن ترین معیار، حاوی شدن شخصیت بی نظیر داستان همراه خود انگیزه هر دو تخصص مذهبی باشد.پرونده تفسیر داستان های مذهبی کودکان را چگونه تعیین مقدار می کنید؟ خواه یا نه توانستیم پیام دینی شخصی را به نحو رضایت بخشی به افراد کشورهای تولید دیگری برسانیم؟ مثل کودک های کشورهای همسایه.
من داده ها درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیقی اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است {در این} زمینه {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان انجام داد ندارم، با این حال به همان اندازه این حد می دانم کدام ممکن است توسعه خوبی تحمیل شده است. اجتناب کرده اند جمله در ترکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی. امید است داستان های بهتری در ایران نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع بیشتری اجتناب کرده اند آنها به زبان های مختلف تفسیر شود.
با این حال شرایط اصلا مساعد نیست. شیعیان {در سراسر} جهان در اقلیت مسکن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن مبرمی به کتاب های مذهبی خوشایند برای جوانان دارند. با این حال در متنوع اجتناب کرده اند اشیا {نمی توانند} محتوا ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر ممکن است بخشی اجتناب کرده اند این کاستی ها را جبران تدریجی. به همان اندازه آنجایی کدام ممکن است من اطلاع دارم، امتحان شده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات {انجام شده} برای تعمیر از ملزومات کافی نیست.

طرفدار ممکن است به نویسندگان جوانی کدام ممکن است می خواهند داستان های مذهبی برای جوانان بنویسند چیست؟
برای نوشتن داستان مذهبی برای کودک ۴ نکته فوق العاده مهم را در تذکر می گیرم:
اول، تسلط کافی بر قوانین داستان نویسی. از داستان دینی باید در گذشته اجتناب کرده اند هر عامل منصفانه داستان مقرون به صرفه باشد. دوم، افزایش اعلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعلان کلی اجتناب کرده اند معنی ها، پیگیری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات کودکان. سوم آشنایی همراه خود امتیازات تربیت دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های نوین کت و شلوار همراه خود محله کنونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم استفاده اجتناب کرده اند مطالب دینی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند.
از طریق در نظر گرفته شده می کنم بررسی مستمر در همه این زمینه ها فوق العاده {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما ورود به این مطالب را فوق العاده سرراست کرده است.
اجتناب کرده اند جمله مضرات داستان مذهبی برای کودک، نداشتن خلاقیت، صراحت، شیوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم انسجام {به دلیل} پرداختن به یک زن و شوهر موضوع به طور همزمان، موانعی است کدام ممکن است بیشتر اوقات در داستان های کتاب می بینم. با این حال اشتیاق، جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد برخی اجتناب کرده اند این نویسندگان فوق العاده امیدوارکننده است.

کتاب شناخته شده به عنوان منصفانه نویسنده داستان کودک چه فضاهای جدیدی را برای انتخاب اصولاً داستان های کودکان توصیه می تدریجی؟ چه ژانرها هر دو موضوعاتی را تمیز می بینید؟
هر داستان اجتناب کرده اند مختلط اجتناب کرده اند قطعات مختلف مشابه با مضمون، مضمون، شخصیت، دیدگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید در محدوده این قطعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مخلوط کردن آنها خلاقیت بیشتری به خرج دهیم. پرداختن به موضوعات تکرار شونده مشابه با صفات انسانی اجتناب ناپذیر است، با این حال باید سعی کنیم به اشیا جدید ظاهر شد کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودمان را منحصر به فرد خاص کنیم. این بحث فوق العاده مفصل است. با این حال شناخته شده به عنوان مثال استفاده فشرده اجتناب کرده اند کمدین در داستان های غیرطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مذهبی، محدوده خلاقانه راوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدگاه هر دو الهام تکل اجتناب کرده اند داستان های روشنفکرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ممکن است در خلق داستان های خاص تری به ما کمک تدریجی.
موضوعاتی کدام ممکن است کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند، مشابه با کمبود، بیماری های خاص، هر دو امتیازات اجتماعی خاص، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی امتیازات درمورد به استعداد های زیرین تر در داستان های کودکان، مشابه با پاسخگویی پذیری هر دو پرداختن به بلعیدن گرایی نیز می توانند مورد ملاحظه قرار گیرند. همراه خود همه این تفاسیر انشاالله بتوانیم داستان های جالب تری را برای جوانان ویژه به ویژه در زمینه دین حاضر کنیم.