داستانی اجتناب کرده اند کتاب موتورهای جماران در این سیستم دوااو همانطور که صحبت می کنیم در این سیستم «دعوت» داستان کتاب «موتورسیکلت های چمران» را روایت می تدریجی. نویسنده این کتاب حمیدرضا جهانبخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید راوی این کتاب عباس ربوکی بازدید کننده امشب این سیستم «دعوه» است.