داستان جنین به چاپ چهارم رسیده استچاپ چهارم کتاب داستان جنین. گزارشی اجتناب کرده اند گذشته تاریخی شفاهی دکتر سعید کاظمی آشتیانی اجتناب کرده اند ابتدای ساختمان به همان اندازه تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت در پژوهشگاه رویان توسط انتشارات راه یار آشکار شده است.