“داعش و آشیقی”؛ پیشنهادی برای بازماندگان ارباینوبهمن براتی یکی از فعالان حوزه کتاب در مشهد خواندن «داعش و عاشق» را به مناسبت اربعین حسینی پیشنهاد کرد و نوشت: کتابی است که هم با دشمنان تشیع و هم با دوستداران اهل بیت مقابله می کند. بیت. تا نشان دهد که خشونت و ظلم در ذات داعش است.