دختر ملک الشرع بهار درگذشتگزارش کردن خبرگزاری یک کتاب ایران (ابناکتاب مورگ سحر (خاطرات یک پروانه بهاری) پیشتر در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده است.


پروانه بهار در زمستان ۱۳۹۸ چند خطی برای این کتاب نوشت. این کتاب همچنین شامل مقدمه ای از فاطمه کشاورز، کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مریلند است که در تابستان ۲۰۱۸ نوشته شده است.پروانه بهار به دلیل بیماری پدرش با او به نقاط مختلف اروپا سفر کرد و کشورهایی مانند سوئیس و فرانسه را دید. خاطرات این سفرها که مربوط به بیماری محمدتقی بهار است در قسمت اول کتاب آمده است.پروانه بهار در این سفر این فرصت را پیدا کرد تا با پدرش صحبت کند و دنیا را بشناسد. کشاورتز در پیشگفتار خود برای کتاب «مرگ سحر» به این موضوع اشاره کرد که این کتاب داستان سفر درونی این دختر جوان است که از جغرافیای بیرونی برای ساختن دنیای درون و تبدیل آن به شهری روشن و متحرک استفاده می کند.