«در سر آن عبا»; بیانی هنری اجتناب کرده اند اقامت حضرت رضا (ع)
در هفته نوزدهم پویش مردم «چهارشنبه های امام رضایی» به بازرسی کتاب «به همان اندازه ارتفاع آن عبا» همراه خود موضوع اقامت امام رضا (علیه السلام) می پردازیم.