دعوت به هشتمین کنفرانس در سراسر جهان شمس را انتخاب کنید و انتخاب کنید الرومی
فراخوان برگزاری هشتمین کنفرانس در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین جشنواره سراسری شمس را انتخاب کنید و انتخاب کنید الرومی آشکار شد.