دیدار شاعران همراه خود مقام معظم مدیریت نیز امسال برگزار نمی شودسرپرست محل کار خلاقیت های ادبی بخش هنری اجتناب کرده اند فراهم نشدن شرایط برای برگزاری دیدار شاعران همراه خود رئیس معظم انقلاب {به دلیل} دوره ای نشدن مناسب شیوع کرونا خبر داد.