دیدار وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به رویداد عید نوروز همراه خود معاونان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان وزارتخانه ذیربطآئین دیدار وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی به رویداد عید نوروز همراه خود معاونان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان وزارتخانه ذیربط در گذشته تاریخی ۱۴ فروردین ۱۳۰۱ در محل وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی برگزار شد.