رئوس مطالب هزارتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویای اقامت در «فیسبوک».بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) Horizon بر ایده واقعیت های اقامت نوشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید افق های در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اطراف اجتناب کرده اند افکار را به تصویر می کشد.

{در این} رمان، معما با اشاره به ردیابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات آن بیش اجتناب کرده اند حد خودجوش تبدیل می شود کدام ممکن است {نمی تواند} رویدادهای بلند مدت را پیش سوراخ بینی تدریجی.

افق، رمانی اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌شناختی است کدام ممکن است اکثر امتیازات روان‌شناختی را با بیرون خاص آن‌ها مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درماندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم روان‌شناسی را با اشاره به مشکلات رویا به تصویر می‌کشد.

کاظم دهقانیان شخص در نظر شخصی کسب اطلاعات در مورد این تأثیر می نویسد: «عشق حرفی است در همه زمان ها نو، گذشته تاریخی دارد با این حال گذشته تاریخی بلعیدن ندارد، می گویند: گذشته تاریخی آن به آدم علیه السلام می رسد، با این حال عرفا می گویند: وقتی درست نوسازی شده است.» این گنبد مینا، آفرینش عشق، یعنی وقتی ذکر شد: کنت گنجی را دوست داشت رازی به او آموخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عشق عشقی برخاست کدام ممکن است سرچشمه آن نیکو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعله های آن چنان جدید بود کدام ممکن است بر خرمن آدم زد.

سال ها تحویل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی کم کم تعیین کنید داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان به شخصی گرفت، یعنی داستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان اجتناب کرده اند دل گذشته تاریخی پوست به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت تصویری آینه ای دوست داشتن زبان های مختلف را بر عهده گرفت.

عشق گاه در حماسه به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به داستان زال را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضا تغییر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه در تصوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان زن شیخ سنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرسا را ​​به تصویر می کشد، سپس در روزی کدام ممکن است وی کم مقیاس بود ویس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسرو شیرین بودند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون {در میان} بادیه نشینان حجاز آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج شد، لیلی دیوانگی را اختراع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگامی کدام ممکن است می خواست در عشق شکست کاملاً را نماد دهد، رومئو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژولیت را بر زبانش افکند.

در کل سال‌ها، تا حد زیادی داستان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرهای عاشقانه، عشق مردانه به دختران را روایت می‌کنند، هر دو کاملاً برعکس، به جز آفاق کدام ممکن است روایتگر عشق ناب، ابتدایی، آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناب است.

رویا زن آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکی است کدام ممکن است عاشق منشی عرب شخصی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را به همان اندازه بالا حد نابودی دوست می دارد، خواب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوراک او را خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را استرس می تدریجی. با این حال {در این} بین این منشی است کدام ممکن است همراه خود رفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتارش مرکز زن نوزاد را تصرف کردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربوط به موم ناخوشایند بین انگشتانش می چرخد، کم کم او را می سازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمال می رساند، با این حال در پایان این دوست داشتن مکان می انجامد. منجر شود؟ باید همراه خود حرص بیاموزید

در قسمتی تولید دیگری اجتناب کرده اند این رمان جالب به مرحله عکس اجتناب کرده اند اقامت رویا می رسیم، مرحله ای کدام ممکن است برای خیلی ها اتفاق نیفتاده، سطوح غیر معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده، رویا دانشکده را رها می تدریجی، فوق لیسانس ادبیات خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسی می تدریجی. با این حال {در این} مرحله بافت عکس به سراغش می آید، احساسی کدام ممکن است به همان اندازه به فعلی به آن است در نظر گرفته شده هم نمی کرد، احساسی کدام ممکن است ناشی اجتناب کرده اند ترشح هورمون های خانه است.

خدایا این چه حس مرموزی است کدام ممکن است مرا آزار می دهد؟ بافت می کنم باید مثل پسران رفتار کنم، مردانه حرف بزنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردانه بپوشم، یعنی باید همراه خود چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شال خداحافظی کنم، پروژه دوستانم چیست؟ با اشاره به خانم ها جوانی کدام ممکن است من می خواهم همراه خود آنها اقامت کرده ام، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر اجتناب کرده اند همه، کسب اطلاعات در مورد شوهرم چطور تصمیم گیری می کنید؟ چگونه این موضوع فوق العاده مهم را همراه خود آنها {در میان} بگذارم؟ وای پدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادرم، خواهرم؟

آقای رضا پناهی همراه خود قلمی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون پیچیدگی های لغوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانی به خوبی به آفاق پرداخته است. مادر این رمان، رمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گره هایی را در داستان می بینیم کدام ممکن است همراه خود بازخورد جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه سرسختانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور نکردنی مواجه خواهیم شد. این رمان را باید همراه خود عشق خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بافت تصمیم گیری کرد.»

رمان «آفاق» نوشته سیدرضا پناهی، داستان نویس شیرازی در ۵۳۰ صفحه توسط انتشارات زهرا علوی چاپ شده شد.